2 thoughts on “เริ่มต้นใช้งาน AWS Amazon ที่ใช้ได้ฟรี 1 ปี!

  1. เพิ่มเติมนะครับ เมื่อผ่านไประยะหนึ่ง มันจะ lock ให้เรากรอกบัตรเครดิต ก่อนการใช้งานต่อ ก็ขอให้กรอกไปนะครับ โดยมันจะไม่ได้ตัดเงินเราจริงๆครับ มันจะตัดเพื่อทดสอบ $1 เท่านั้นครับ
    แล้วในขั้นตอนหลังจากที่กรอกบัตรเครดิตแล้ว ทำตามขั้นตอน ก็จะมีเบอร์อัตโนมัติโทรมาหาเรา ให้เรากดตัวเลขที่เห็นจากหน้าจอลงไปตอนที่มีการโทรมา ไม่ต้องฟังก็ได้ครับ แล้ว มันจะดำเนินการขั้นต่อไปเอง
    จากนั้นเลือก support แบบ basic (ไม่มีค่าใช้จ่าย) แล้วก็จบครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *